د سپورت ساتیرۍ

/sports-entertainment/

هوایی ماډل

Air hockey

هوایی هاکی

aquarium tank

د ایکویریم ټانک

treadmill

ټریډمیل