د رingا ډالۍ

Inflatable dolls

انفلاتبل ګولۍ

household lamps

د کور څراغونه

flame lamps

د لمبو څراغونه

stage lights

ستیج څراغونه

Christmas lights

د کرسمیس څراغونه